31 Ocak 2017 Salı

ImageIcon Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javax.swing.ImageIcon;
Bu sınıf bir ekran bileşenine resim yüklemek için kullanılır. Şöyle yaparız.
ImageIcon icon=...;
JLabel lbl=new JLabel();
lbl.setIcon(icon);
constructor
Şöyle yaparız.
String filename = "ouput.png";
ImageIcon icon=new ImageIcon(filename);

30 Ocak 2017 Pazartesi

IntBuffer Sınıfı

get metodu
Şöyle yaparız.
IntBuffer integers = ...
int[] array = new int[n];
integers.get(array);

MappedByteBuffer Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.nio.MappedByteBuffer;
constructor
Şöyle yaparız
FileChannel fc = ...;
MappedByteBuffer mbb = fc.map(MapMode.READ_ONLY, 0, 4l);
asIntBuffer metodu
Şöyle yaparız
IntBuffer integers = mbb.asIntBuffer();
getInt metodu
Şöyle yaparız
int prime = mbb.getInt();
order metodu
Şöyle yaparız
mbb.order(ByteOrder.nativeOrder());

27 Ocak 2017 Cuma

Clipboard Sınıfı

constructor
Şöyle yaparız.
Clipboard clipboard = Toolkit.getDefaultToolkit().getSystemClipboard();
getContents metodu
Şöyle yaparız.
Transferable t = clipboard.getContents( null );


try {
 if ( t.isDataFlavorSupported(DataFlavor.stringFlavor) )
 {
  Object o = t.getTransferData( DataFlavor.stringFlavor );
  String data = (String)t.getTransferData( DataFlavor.stringFlavor );
  System.out.println( "Clipboard contents: " + data );
 }      
} catch (Exception e) {
 ...
}
setContents metodu
Şöyle yaparız.
StringSelection selection = new StringSelection("A");    
clipboard.setContents(selection, null);

25 Ocak 2017 Çarşamba

Gson JsonObject Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import com.google.gson.JsonObject;
get metodu
JsonElement döner. Şöyle yaparız.
JsonObject obj = gson.fromJson("{  id:12345,  active:1}", JsonObject.class);
JsonPrimitive prim = obj.get("active").getAsJsonPrimitive();

Gson Gson Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import com.google.gson.Gson;
constructor
Şöyle yaparız.
Gson gson = new Gson();
fromJson metodu - JsonReader + type
Şöyle yaparız.
T t = ...;
JsonReader reader = ...;
T cse = (T) gson.fromJson(reader, t.getClass());
fromJson metodu - string  + type
Şöyle yaparız.
String str = ...;
Foo foo = gson.fromJson(str, Foo.class);
Şöyle yaparız.
String str ="{\"Welcome\":1,\"Hi\":2,\"Hello\":1,\"Jin\":1}"; 
JsonElement jsonElement = gson.fromJson(str, JsonElement.class);
JsonObject jsonObject = jsonElement.getAsJsonObject();
Şöyle yaparız.
JsonObject obj = gson.fromJson("{id:12345,  active:1}", JsonObject.class);
toJson metodu
Şöyle yaparız.
String str = ...
PrintWriter pw = ...;
gson.toJson (str, pw);

Gson SerializedName Annotation

Giriş
Elimizde şöyle bir json olsun
{
 "default": "...",
 ...
}
Java'da default isimli bir alan oluşturamayız. json'daki default kelimesini bir değişken ile eşleştirmek için şöyle yaparız.
class Foo {
 @SerializedName("default")
 private final String someField;
 ...
}

24 Ocak 2017 Salı

UUID Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.util.UUID;

UUID 128 bit veri saklar. String halie 32 karakter ile temsil edilir. Her karakter 0x0 - 0xF (4 bit)
arasında bir rakamdır.

Kalıtım
Şöyledir.
public final class UUID
 extends Object
 implements Serializable, Comparable<UUID>
fromString metodu
toString () çağrısının sonucunu parse eder. Metodun içi şöyle. UUID 5 parçadan oluşmalı.
public static UUID fromString(String name) {
 String[] components = name.split("-");
 if (components.length != 5)
  throw new IllegalArgumentException("Invalid UUID string: "+name);
 for (int i=0; i<5; i++)
  components[i] = "0x"+components[i];

 long mostSigBits = Long.decode(components[0]).longValue();
 mostSigBits <<= 16;
 mostSigBits |= Long.decode(components[1]).longValue();
 mostSigBits <<= 16;
 mostSigBits |= Long.decode(components[2]).longValue();

 long leastSigBits = Long.decode(components[3]).longValue();
 leastSigBits <<= 48;
 leastSigBits |= Long.decode(components[4]).longValue();

 return new UUID(mostSigBits, leastSigBits);
}
Şöyle yaparız.
UUID.fromString("00001101-0000-1000-8000-00805f9b34fb");
Sağdan itibaren 32 karakteri okur. Geri kalanı dikkate almaz. Dolayısıyla şu iki UUID eşit değere sahip olurlar.
public static void main(String[] args) {
 try {
  UUID t1 = UUID.fromString("38e1036d-7527-42a3-98ca-f2f19d3155db");
  UUID t2 = UUID.fromString("123438e1036d-7527-42a3-98ca-f2f19d3155db");
  System.out.println(t1.toString().equals(t2.toString()));
 } catch (Exception e) {
  e.printStackTrace();
 }
}
randomUUID metodu
Şöyle yaparız.
String userID = UUID.randomUUID().toString();
toString metodu
Örnek ver.


BufferedImage Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.awt.image.BufferedImage;
import javax.imageio.ImageIO;
constructor
Şöyle yaparız.
File f = new File("C:\\sample.png");
BufferedImage img = ImageIO.read (f);
constructor - width + height + type  
Şöyle yaparız.
BufferedImage img = new BufferedImage(cols, rows,BufferedImage.TYPE_BYTE_GRAY);
Şöyle yaparız.
BufferedImage img = new BufferedImage(cols, rows,BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
getGraphic metodu - BufferedImage
RGB olan bir resimden ARGB olan yeni bir nesne kurmak için şöyle yaparız.
BufferedImage b2 = new BufferedImage(img.getWidth(), img.getHeight(),
 BufferedImage.TYPE_INT_ARGB);
b2.getGraphics().drawImage(img, 0, 0, null);
getHeight metodu
Şöyle yaparız.
int height = img.getHeight();
Tüm pikselleri dolaşmak için şöyle yaparız.
//iterate over every pixel..
for (int y = 0; y < img.getHeight(); y++) {
 for (int x = 0; x < img.getWidth(); x++) {
  int(color img.getRGB(x, y);
  ...
 }
}
getRaster metodu
Şöyle yaparız.
BufferedImage image = ...;   
byte[] data =((DataBufferByte) image.getRaster().getDataBuffer()).getData();
Şöyle yaparız.
byte[] data = ...;
BufferedImage img = new BufferedImage(cols, rows,BufferedImage.TYPE_BYTE_GRAY);
img.getRaster().setDataElements(0, 0, cols, rows, data);
getRGB metodu
Şöyle yaparız.
int val = img.getRGB(0, 0);
Nesneyi matrise çevirmek için şöyle yaparız.
public int[][] getMatrixOfImage(BufferedImage bufferedImage) {
  int width = img.getWidth(null);
  int height = img.getHeight(null);
  int[][] pixels = new int[width][height];
  for (int i = 0; i < width; i++) {
    for (int j = 0; j < height; j++) {
      pixels[i][j] = img.getRGB(i, j);
    }
  }

  return pixels;
}
getWidth metodu
Şöyle yaparız.
int width = img.getWidth();
setRGB metodu
Şöyle yaparız.
int val = ...;
img.setRGB(0, 0,val);