29 Ekim 2016 Cumartesi

JList Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javax.swing.JList;
Liste şeklindeki ekran bileşenidir. Ekranda göstermek için şöyle yaparız.
JList list = ...;
JScrollPane scroll = new JScrollPane (list);
constructor - default
Şöyle yaparız.
JList<String> list = new JList<String>(); 
constructor - DefaultListModel
Şöyle yaparız.
DefaultListModel model = new DefaultListModel<String>();
JListString> list = new JList<String>(model);
addListSelectionListener metodu
Şu satırları dahil ederiz.
import javax.swing.event.ListSelectionEvent;
import javax.swing.event.ListSelectionListener;
Şöyle yaparız.
list.addListSelectionListener (new ListSelectionListener() {
 public void valueChanged(ListSelectionEvent arg0) { 
  System.out.println("You selected " + list.getSelectedValue());
 }
});
setModel metodu
Şöyle yaparız.
DefaultListModel model = ...;
list.setModel(model);
setPreferredSize metodu
Şöyle yaparız.
list.setPreferredSize (null);EventQueue Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.awt.EventQueue;
invokeLater metodu
Şöyle yaparız.
EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
 public void run() {
 ...
 }
});


27 Ekim 2016 Perşembe

LinkedList Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.util.LinkedList;
Sınıf List arayüzünü gerçekleştirir.
import java.util.List;
Bu sınıf ArrayList'e göre daha az kullanılıyor.

constructor
Şöyle yaparız.
LinkedList<Foo>list = new LinkedList<Foo>();
Şöyle yaparız.
Queue<Foo> lits = new LinkedList<Foo>() ;
add metodu
Açıklaması şöyle
public void add(int index, E element)
Inserts the specified element at the specified position in this list. Shifts the element currently at that position (if any) and any subsequent elements to the right (adds one to their indices).
Şöyle yaparız.
list.add (10,foo);
isEmpty metodu
Şöyle yaparız.
if (!list.isEmpty () ){...}
remove metodu
İlk elemanı siler ve döndürür. Şöyle yaparız.
Foo f = list.remove();Condition Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.util.concurrent.locks.Condition;
constructor
Şöyle yaparız.
Lock lock = new ReentrantLock();
Condition condition = lock.newCondition();
await metodu
Şöyle yaparız.
condition.await();
signal metodu
Açıklaması şöyle. Niçin may kelimesi kullanılmış bilmiyorum.
An implementation may (and typically does) require that the current thread hold the lock associated with this Condition when this method is called.
Bekleyen tek bir thread'i uyandırır. Şöyle yaparız.
condition.signal();
signalAll metodu
Bekleyen tüm thread'leri uyandırır.
condition.signalAll();
Consumer
Örnek ver.

Producer
Klasik kullanımı şöyledir.
1. Lock kilitlenir
2. Condition sinyallenir
3. Lock bırakılır
@Override
public void foo (){

 lock.lock();
 try{
  ...
  condition.signalAll();
 } finally{
  lock.unlock();
 }
}


26 Ekim 2016 Çarşamba

Jsoup Sınıfı

text metodu
Html tag'lerini ayıklar. Şöyle yaparız.
String htmlString = "<div class=\"WordSection1\"> <p class=\"MsoNormal\">Hi<br> 
<br> <br> <br> Data is written in this mail.<br> <br> <br> 
<br> <o:p></o:p></p> </div>";

System.out.println(Jsoup.parse(htmlString).text());
Çıktı olarak şunu alırız
Hi Data is written in this mail.

E-posta için Folder Sınıfı

constructor
Şöyle yaparız.
Store store = ...;
Folder inbox = store.getFolder ("Inbox");
open metodu
Şöyle yaparız.
inbox.open (Folder.READ_ONLY);
search metodu
Şöyle yaparız.
javax.mail.Message messages[]= inbox.
 search (new FlagTerm( new Flags (Flag.SEEN), false));
Mesajları dolaşmak için şöyle yaparız.
for(Message message:messages) {
 ...
}

E-posta için Store Sınıfı

constructor
Şöyle yaparız.
Properties props = System.getProperties();
props.setProperty("mail.store.protocol", "imaps");

Session session = Session.getDefaultInstance(props, null);
Store store = session.getStore("imaps");
connect metodu
Şöyle yaparız.
store.connect ("hostname", "username", "password");
getFolder metodu
Folder nesnesi döner. Şöyle yaparız.
Folder inbox = store.getFolder ("Inbox");

FileDialog Sınıfı

Giriş
Swing'teki karşılığı JFileChooser sınıfı.

constructor
Şöyle yaparız.
FileDialog dialog = new FileDialog ((Frame)null, "Select File to Open");
getFile metodu
Şöyle yaparız.
String file = dialog.getFile();
setMode metodu
Şöyle yaparız.
dialog.setMode (FileDialog.LOAD);
setVisible metodu
Şöyle yaparız.
dialog.setVisible(true);
24 Ekim 2016 Pazartesi

JAX-RS Response Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import javax.ws.rs.core.Response;
build metodu
Şöyle yaparız.
Response r = r.build ();
entity metodu
Şöyle yaparız.
String data= "...";
Response r = r.entity (data);
Şöyle yaparız.
return Response.status(200).entity("OK").build();
status metodu
Şöyle yaparız.
Response r = Response.status (200);

23 Ekim 2016 Pazar

RSAPublicKeySpec Sınıfı

Giriş
Bu sınıf şöyle kullanılır.
RSAPublicKeySpec keySpec = ...;

KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance("RSA");
PublicKey pubKey = keyFactory.generatePublic(keySpec);
constructor
Şöyle yaparız.
byte[] publicBytes = ...;

BigInteger modulus = new BigInteger(1, publicBytes);
BigInteger publicExponent = BigInteger.valueOf(65537L);

RSAPublicKeySpec keySpec = new RSAPublicKeySpec(modulus, publicExponent);