8 Şubat 2018 Perşembe

Collectors Sınıfı

Giriş
Şu satırı dahil ederiz.
import java.util.stream.Collectors;
Sınıf hazır tanımlı Collector nesneleri için factory gibi çalışır. Açıklaması şöyle
Collect is an extremely useful terminal operation to transform the elements of the stream into a different kind of result, e.g. a List, Set or Map. Collect accepts a Collector which consists of four different operations: a supplier, an accumulator, a combiner and a finisher. This sounds super complicated at first, but the good part is Java 8 supports various built-in collectors via the Collectors class. So for the most common operations you don't have to implement a collector yourself.
averagingDouble
Şöyle yaparız.
Double[] x = {5.4, 5.56, 1.0};
double avg = Arrays.stream(x).collect(Collectors.averagingDouble(n -> n));
collectingAndThen metodu
Şu satırı dahil edebiliriz.
import static java.util.stream.Collectors.collectingAndThen;
Önce collect işlemini gerçekleştirir. Ardından ikinci parametrede verilen işlemi yapar.
Örnek
Elimizde şöyle bir kod olsun.
String personWithMaxAge = persons.stream()
 .collect(Collectors.collectingAndThen(
  Collectors.maxBy(Comparator.comparing(Person::getAge)),
  (Optional<Person> p) -> p.isPresent() ? p.get().getName() : "none"
));
Şu kod ile aynıdır.
Optional<Person> p = persons.stream()
 .collect(Collectors.maxBy(Comparator.comparing(Person::getAge)));
String personWithMaxAge = p.isPresent() ? p.get().getName() : "none";
Örnek
Elimizde bir liste olsun.
List<File> files = ...
Bu listeyi ImageEntity listesine çevirip sonra tek bir listeye çevirmek için şöyle yaparız. Önce list alan bir constructor yazarız.
public ImageList(List<ImageEntity> list) {
 this.list = list;
}
Daha sonra şöyle yaparız.
ImageList imgList = files.stream()
 .map(file -> return new ImageEntity(file.getName())),   
 .collect(collectingAndThen(toList(), ImageList::new));
Örnek
Şöyle yaparız.
return values.stream()
 .map(x -> "'" + x + "'")
 .collect(Collectors.collectingAndThen(Collectors.toList(),
  list -> {
   if (list.size() == 1) {
    return "value" + list.get(0);
   }
   if (list.size() > 1) {
    return String.join(",", list);
   }
   return "Nothing found";
}));
counting metodu
Stream'in uzunluğunu verir.

Elimizde bir sözcük listesi olsun. Listedeki sözcüklerin frekans tablosunu çıkarıp belli bir değerin üzerinde olan sözcüklerin sayısını şöyle buluruz.
int countThreshold = 2;
long sum =
  words.stream()
     .collect(Collectors.groupingBy(Function.identity(),
                     Collectors.counting()))
     .values()
     .stream()
     .filter(x -> x >= countThreshold)
     .reduce(0L, Long::sum);
İki setin kesişimi kaç tane elemandan oluşur diye bulmak isteyelim. Şöyle yaparız.
Set<String> sOne = ...; Set<String> sTwo = ...;
long numFound = sOne.parallelStream()
          .filter(segment -> sTwo.contains(segment))
          .collect(Collectors.counting());
flatMapping metodu
Java 9 ile geliyor. groupingBy() ile kullanılırken value tarafındaki List elemanlarının üzerinde dolaşabilmeyi sağlar.
Örnek
Elimizde şöyle bir kod olsun. Aynı yıla ait tüm Skill'leri gruplamak isteyelim.
public class WorkExperience {
 private int year;
 private List<Skills> skill;
 ...
}
Bu sınıfın listesi olsun.
List<WorkExperience> workExperienceList = ...;
Her yıla göre Skill nesnelerini gruplamak için şöyle yaparız.
Map<Integer, Set<Skills>> map = workExperienceList.stream()
 .collect(Collectors.groupingBy(
       WorkExperience::getYear, 
       Collectors.flatMapping(workexp -> workexp.getSkill().stream(), 
                  Collectors.toSet())));
Örnek
Elimizde şöyle bir kod olsun. Aynı kişiye ait tüm adresleri gruplamak isteyelim.
class Person {
  String name;
  int age;
  List<Address> address;
}

class Address {
  String street;
  String city;
  String country;
}
Şöyle yaparız.
Map<Person, List<Address>> resultSet = findPerson.stream()
  .collect(
    Collectors.groupingBy(
      Function.identity(),
      Collectors.flatMapping(
        p -> p.getAddress().stream(), 
        Collectors.toList()
      )
    )
  )
;

joining metodu
Şöyle yaparız.
var strings = stream.collect(Collectors.joining(", "));
groupingBy metodu - classifier
Collectors.groupingBy() ve Collectors.toMap() çok benziyorlar. sadece classifier verilen groupingBy() metodunu çağırırsak Map'in ikinci parametresi her zaman List olur.

Örnek
Value değerlerine göre gruplamak için şöyle yaparız.
Map<String, Integer> map = new HashMap<>();

map.put("cat", 1);
map.put("kid", 3);
map.put("girl", 3);
map.put("adult", 2);
map.put("human", 5);
map.put("dog", 2);
map.put("boy", 2);

Map<Integer, List<String>> newMap = map.keySet()
                 .stream()
                 .collect(Collectors.groupingBy(map::get));

System.out.println(newMap);

> {1=[cat], 2=[adult, dog, boy], 3=[kid, girl], 5=[human]}
groupingBy metodu - classifier + downstream
Şu satırı dahil ederiz.
import static java.util.stream.Collectors.groupingBy;
downstream map'in sağ tarafındaki nesnenin ne olacağını belirtir. Metodun imzası şöyledir.
groupingBy(classifier, downstream)

Metod bir Map döner. Map nesnesinin key alanı classifier'ın döndürdüğü tip, Value alanı ise downstream'in döndürdüğü tiptir.

Classifier key değerini döner. Böylece nesneler key değerlerine göre gruplanır. Aynı key değerine sahip nesneleri downStream'e verilir.
Örnek
Aynı departmanda çalışan kişi sayısı şöyle bulunur.
Map<Department, Long> map =
  list.stream()
  .collect(Collectors.groupingBy(Employee::getDep, Collectors.counting()));
Şöyle bir çıktı alabiliriz.
Personnel: 4
Accounting: 3 
Production: 3
Örnek
Elimizde şöyle bir kod olsun
List<Pair<A,B>> list = //some list of pairs ; 
Şöyle yaparız.
Map<A,Set<Pair<A,B>> m =  list.stream().collect(Collectors.groupingBy((Pair::getLeft),
 Collectors.toSet()));
groupingBy metodu - classifier + mapFactory + downstream
Elimizde şöyle bir map olsun.
Map<Integer, Long> m = ...;
Bu map'i value değerleri anahtar olarak şekilde şu hale getirmek isteyelim.
TreeMap<Long, List<Integer>> tm = ...
Şöyle yaparız.
Map<Long, List<Integer>> tm = 
m.entrySet()
.stream()
.collect(Collectors.groupingBy(Map.Entry::getValue, // group the entries by the 
                          // value (the frequency)
  TreeMap::new, // generate a TreeMap
  Collectors.mapping (Map.Entry::getKey, 
  Collectors.toList()))); // the
              // value of the output TreeMap 
              // should be a List of the original keys     
groupingBy metodu groupingBy
İç içe gruplamayı sağlar. İlk groupingBy Map<String,...> yapısını oluşturur. İkinci groupingBy içteki Map<String,...> yapısını oluşturur
Map<String, Map<String, List<Student>>> map= studs.collect(Collectors.groupingBy(
Student::getName,Collectors.groupingBy(Student::getLocation)));
groupingBy metodu+ collectionAndThen
Stream'deki nesneleri bir Map içine gruplar. Daha sonra Map'teki her bir elemanı bir kere daha dönüştürme imkanı tanır.

Elimizde bir Task ve Task'lara ait Job nesneleri olsun.
public class Task { int taskId; List<Job> jobList; }
Her Job ise bir agent tarafından çalıştırılabiliyor olsun.
// in class Job
int getAgentId() { // return the "agent" who is responsible for @param job }
Her agent'a düşen task'ları şöyle gruplamak isteyelim
// in class Partition; `Integer` for "agent" id
Map<Integer, Task> partition(Task task) { }
Şöyle yaparız.
task.getJobList().stream()
  .collect(
    groupingBy(
       Job::getAgentId,//agentID -> Job map
       collectingAndThen(toList(), jobs -> new Task(id, jobs))));
mapping metodu
Şu satırı dahil ederiz.
import static java.util.stream.Collectors.mapping;
Örnek
Elimizde şöyle bir map olsun.
ImmutableListMultimap<String, Character> immutableMultiMap
Bu yapıyı şuna çevirmek isteyelim.
Map<String, List<Character>> result
Şöyle yaparız. mapping ile her eleman Map içindeki Entry<String,Character> yapısından kurtulup List<Character> yapısına dönüşür.
Map<String, List<Character>> result = immutableMultiMap.entries().stream()
 .collect(groupingBy(Entry::getKey, TreeMap::new,
      mapping(Entry::getValue, toList())));
partitioningBy metodu
Açıklaması şöyle.
This is like groupingBy, but instead of passing a function to specify the key, we pass a predicate which determines the key (true or false) for each value. In the single parameter version, values that share the same key are organised into a generic list, where as in the two parameter version we can specify the collection type for the values.
Örnek
Bir diziyi tek ve çift olarak ikiye bölmek için şöyle yaparız.
Map<Boolean, List<Integer>> partitioned = 
  set.stream().collect(Collectors.partitioningBy(x -> x%2 == 0));
Örnek
Şöyle yaparız.
int[] v = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
int k = 4;
Map<Boolean, List<Integer>> partitions = Arrays.stream(v)
 .boxed()
 .filter(n -> n != k)
 .collect(Collectors.partitioningBy(n -> n < k));
reduce metodu
Stream Sınıfı Terminal Operations yazısına taşıdım.

toCollection metodu
Döndürülen nesne List veya Map değil daha özel bir sınıf olsun istersek şöyle yaparız.
ArrayList<SomeClass> list =
 inputStrings.stream()
  .map(SomeClass::doSomthing)
  .filter((someClazz)->{return someClazz!=null;})
  .collect(Collectors.toCollection(ArrayList::new));
Şöyle yaparız.
CopyOnWriteArrayList<Foo> list =
 fields.stream()
  .distinct()
  .collect(toCollection(CopyOnWriteArrayList::new));
toList metodu
Collectors toList metodu yazısına taşıdım.

toMap metodu - keyMapper + valueMapper
Yeni bir Map döndürür. Nesne için çağrılacak key fonksiyonunu ve value fonksiyonunu kodlarız.
Örnek
Şöyle yaparız. Object sınıfının metodunu kullandık.
Set<Foo> set = ...;
Map<Integer, Foo> map = set.stream()
              .collect( Collectors.toMap( Object::hashCode, 
                            element -> element )
                  );
Örnek
Elimizde şöyle bir stream olsun
Map<String, String> input = new HashMap<>();
Bu map'i Map<String,Integer> yapmak isteyelim ve tek sayıları silelim istiyoruz. Şöyle yaparız. Mevcut değerleri kullanmak için Map.Entry sınıfının metodlarını getter olarak kullandık.
Map<String, Integer> output =
input.entrySet().
stream().
map(e -> new AbstractMap.SimpleEntry<>(e.getKey(), Integer.valueOf(e.getValue())))
.filter(e -> e.getValue() % 2 == 0)
.collect(Collectors.toMap(
       Map.Entry::getKey,
       Map.Entry::getValue
     ));
toMap metodu - Merge Function
keyMapper key değerini döner.
valueMapper value değerini döner.
mergeFunction aynı key değerine sahip bir nesne bulununca çağrılır

Örnek
Elimizde şöyle bir liste olsun.
List<A>{
 name = "abc"
 List<B>{1,2}

 name= "xyz"
 List<B>{3,4}

 name = "abc"
 List<B>{3,5}
}
İsmi aynı olan numaraları birleştirmek isteylim. Yani şöyle bir sonuç istiyoruz.
List<A>{
 name = "abc"
 List<B>{1,2,3,5}

 name="xyz"
 List<B>{3,4}
}
Bunun için toMap metodunun 3 parametreli keyMapper, valueMapper, mergeFunction halini kullanırız. keyMapper name değerini döner. valueMapper nesnenin kendisini döner. mergeFunction aynı name değerine sahip bir nesne bulununca çağrılır. a , b  valueMapper'in döndürdüğü nesne tipindendir. a nesnesinin numaralarına b nesnesinin numaraları eklenir. Şöyle yaparız.
Collection<A> result = list.stream()
     .collect(Collectors.toMap(a -> a.name, a -> a, 
           (a, b) -> {a.numbers.addAll(b.numbers); return a;}))
     .values();
Örnek
Elimizde şöyle iki sınıf olsun.
class Person {
  String name;
  int age;
  List<Address> address;
}

class Address {
  String street;
  String city;
  String country;
}
Şöyle yaparız.
List<Person> merged = findPerson.stream()
 .collect( 
  Collectors.collectingAndThen(
   Collectors.toMap( 
    (p) -> new AbstractMap.SimpleEntry<>( p.getName(), p.getAge() ), 
       Function.identity(), 
    (left, right) -> { 
     left.getAddress().addAll( right.getAddress() ); 
     return left; 
    }
   ),    
   ps -> new ArrayList<>( ps.values() ) //Map'i Listeye çevir
  ) 
);

toSet metodu
Elimizde bir Map olsun
Map<Key, Value> map = ...;
Tüm value nesnelerini bir Set'e doldurmak istersek şöyle yaparız.
Set<Key> keys = map.entrySet().stream()
 .filter(entry -> entry.getValue() == value)
 .map(entry -> entry.getKey())
 .collect(Collectors.toSet());Hiç yorum yok:

Yorum Gönder